نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان

مقاله ۲، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسنده محمد رضا قانع مرکز منطقه ایچکیدههدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی کارکنان مرکز منطقه ای است و بر این پیش فرض استوار است که فناوری اطلاعات در احساس خودکارآمدی، خودمختاری، معناداری، اثرگذاری و اعتماد و اطمینان کارشناسان پژوهشی و کارکنان این مرکز تأثیر گذار است
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و پرسشنامه فناوری اطلاعات که با استفاده از پرسشنامه علومی، حجازی و شیخ شجاعی می باشد.
یافته ها: از نظر کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به کارگیری فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رابطه مثبت و معناداری داشته (۰۰۳/۰< P) و استفاده از این فناوری ها موجب افزایش میزان توانمندسازی آن ها می گردد. همچنین فناوری اطلاعات نقشی در خودکارآمدی ( >α۰۷۸/۰= P) و خودمختاری ( >α۲۷۹/۰= P) کارکنان و کارشناسان پژوهشی مورد مطالعه نداشته است. نگرش کارکنان مرکز استفاده از فناوری اطلاعات در احساس معناداری(۰۰۲/۰= P)، احساس اثرگذاری (۰۸۲/۰= P)و احساس امنیت و اعتماد (۰۰۲/۰= P)آنان نقش مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: سازمان ها از جمله مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می توانند با استفاده از فناوری های نوین در انجام کارها و آموزش و تشویق پرسنل خود در این رابطه موجب افزایش توانمندی های آنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان گردند.کلیدواژه ها فناوری های اطلاعاتی؛ توانمندسازی؛ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریعنوان مقاله [English]Regional Information Center for Science and Technology employees’ attitudes toward relationship between IT and their empowermentچکیده [English]Purpose: this study aims to determine the relationship between the roles of information technology and Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) employees’ empowerment.
Methodology: To this end, we employed survey research using Spreitzer psychological empowerment questionnaire and a modified IT questionnaire based on Olumi, Hejazi, and Shikh Sojaei questionnaire.
Findings: The results showed a statistical significant between RICeST employees’ attitudes toward the role of IT on their empowerment (P<0.0003). Generally, employees in RICeST would feel IT could increase their competencies in work environment. Further investigations uncovered that the relationship between IT and self-efficacy (P=0.087>α) and self-determination is not statistically significant (P=0.279>α). This result showed IT has no impact on self-efficacy and self-determination of RICeST employees regarding empowerment. On the contrary, they believed IT has positive and significant influence on their meaning (P=0.002), personal impact (P=0.082), and trust (P=0.002) in connection with employees’ empowerment.
Conclusion: Organizations as well as RICeST using new information technologies for administrative activities, training, and encouraging the staffs in this regard, can increase their abilities and improve the organization performances.کلیدواژه ها [English] Information Technology, Empowerment, Regional Information Center for Science and Technologyمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۵

مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی


مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی


مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی

مقاله ۶، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۹۱-۱۱۶  XML
اصل مقاله (۲۳۰ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12498.1234نویسندگان محمدشریف شریف‌زاده ۱ ؛ غلامحسین عبدالله زاده۲۱دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۲دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانچکیدهعلی‌رغم جدید بودن مباحث مرتبط با اخلاق و کارآفرینی، اما پژوهش‌های علمی قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است که ارتباط بین اخلاق و کارآفرینی را تبیین کرده‌اند. شناخت کارهای تجربی و نظری انجام شده در این حوزه دورنمای مناسبی برای درک کنش متقابل بین اخلاق و کارآفرینی فراهم می‌کند. به‌علاوه همزمان با رشد توجه به مباحث کلی کارآفرینی، اخلاقیات کارآفرینی و کسب‌وکار نیز به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای اخلاق کارآفرینی، نظریه‌های مرتبط با اخلاق کارآفرینی، ارزش‌های اخلاقی، عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی در بین کارآفرینانه، زمینه‌های اخلاقی کارآفرینی، ابعاد و مؤلفه‌های اخلاق کارآفرینانه و نظایر این موضوعاتی است که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است. اینها مباحث مهمی هستند که مطالعه حاضر بر این اساس روش تحقیق توصیفی مبتنی تحلیل و بررسی و اسناد و مدارک موجود در زمینه اخلاق کارآفرینی و کسب و کار و همچنین ادبیات تجربی در خصوص مؤلفه‌های اخلاق کارآفرینانه در پی بررسی و شناخت بیشتر آن‌ها است. یافته‌ها نشان داد که به‌علت تفاوت گسترده ارزش‌های اخلاقی در بین مردم و ملت‌ها، اخلاق کسب و کار موضوع حساسی است در کارآفرینی بین‌المللی تلقی می‌شود. چیزی که در یک جامعه به‌عنوان ارزش اخلاقی شناخته می‌شود ممکن است در جای دیگر غیراخلاقی تلقی شود. به‌علاوه افراد با زمینه‌های مختلف ممکن است، ارزش‌های اخلاقی مشابهی داشته باشند، اما هنگامی که با یک وضعیت عمومی مواجه می‌شوند به شیوه‌های متفاوت رفتار می‌کنند.کلیدواژه ها اخلاق کارآفرینی؛ اخلاق کسب و کار؛ رویکرد اخلاقی؛ توسعه کارآفرینی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۴