بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۶  XML
اصل مقاله (۲۲۲ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12033.1218نویسندگان نسرین منگلی۱ ؛ روح الله رضایی ۲ ؛ لیلا صفا۳۱دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۲۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۳استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجانچکیدهدر محیط کسب و کار پویای امروزی، کسب و کارها برای ماندن در صحنه رقابت و برای حفظ مزیت رقابتی خود در بین رقباء باید درک عمیقی بر روی عملکرد خود داشته باشند. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی بهبود و تقویت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحبنظران تاکید ویژه‌ای بر روی قابلیت‌های بازاریابی داشته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده بقاء کسب و کارها در نظر می‌گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد، بررسی مفهوم و ابعاد قابلیت‌های بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که قابلیت‌های بازاریابی به منزله یک مکانیسم کلیدی در کسب و کارها به شمار می‌رود که با شناسایی منابع محسوس و نامحسوس، تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در بازار و گردآوری اطلاعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در افزایش سطح عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا می‌نمایند.کلیدواژه ها قابلیت‌های بازاریابی؛ کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ عملکرد

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی


ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی


ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی

مقاله ۳، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۹-۵۴  XML
اصل مقاله (۲۰۸ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12102.1222نویسندگان صبا اجاقی ۱ ؛ بیژن رضایی۲ ؛ نادر نادری۲ ؛ حبیب جتعفری۳۱کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، آموزش و ترویج کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه۲استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه۳استادیار گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاهچکیدهامروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است. به دلیل این رسالت مهم، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه‌ی اخیر توجه فزاینده‌ای را به خود جلب نموده است و به یک هدف مهم تبدیل شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی، عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آموزش کارآفرینی در سطح خرد و کلان مشخص گردید و سپس الگوی مفهومی مؤلفه‌های اثر گذار بر نظام آموزش کارآفرینی ترسیم گردید. در این مدل، دانشجویان به عنوان ورودی های یک سیستم آموزشی، وارد محیط آموزشی شده و تحت تأثیر فرآیند آموزش قرار می‌گیرند و در نهایت خروجی نظام آموزشی، نیروهای متخصص، کارآفرین و مورد نیاز بازار کار خواهند بود. آموزش‌های کارآفرینی در سطح کلان، متأثر از محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و در سطح خرد متأثر از اهداف آموزش کارآفرینی، محتوای دروس کارآفرینی، برنامه‌ها و سیاست‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مهارت‌های مدرسان و مرببان کارآفرینی و روش تدریس می‌باشد.کلیدواژه ها آموزش کارآفرینی؛ محیط کلان؛ محیط خرد؛ مدل مفهومی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان


بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان


بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان

مقاله ۷، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۰۳-۱۱۷  XML
اصل مقاله (۱۹۰ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12507.1235نویسنده محمد رضا محبوبی دانشیار، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانچکیدهاین تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در استان گلستان انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق صاحبان ۱۲۰ واحد تولید قارچ خوراکی در سطح مناطق روستایی استان گلستان بودند که به شیوه تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب ۱۰۰ نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان ترویج و پرورش قارچ استفاده شد. برای بدست آوردن پایایی ابزار تحقیق،۳۰ پرسشنامه در خارج از منطقه جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج حاصل نشان داد عدم آشنایی با روش‌ها و فنون تبلیغاتی مناسب، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی، عدم وجود واحد و تشکیلات خاص حامی تولیدکنندگان، قیمت بالای تعرفه‌های سوخت، آب، برق و گاز، عدم وجود خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و رقابت ناسالم در بین تولیدکنندگان مهم‌ترین موانع تولید قارچ در مناطق روستایی استان بوده است. توجه به آموزش‌های فنی پرورش قارچ خوراکی در کنار آموزش مهارت‌های کارآفرینانه مدیریتی به تولیدکنندگان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.کلیدواژه ها قارچ خوراکی؛ کشت گلخانه‌ای؛ موانع زیرساختی؛ کارآفرینی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱

رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مقاله ۳، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان لاله صمدی ۱ ؛ مریم ناخدا۲ ؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی۳ ؛ سعید اسدی۴۱دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، بورسیه هیات علمی دانشگاه شاهد۲استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران۳دانشیار، مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد۴استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهدچکیدههدف: ارزیابی‌های مقایسه‌ای بهره‌وری پژوهشی بین رشته‌های علمی مختلف دارای ابعاد پیچیده‌ای است؛ یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها، همترازسازی ارزیابی‌های بهره‌وری پژوهشگران است. در این پژوهش دو رشته هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، برای ارائه مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
روش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و اکتشافی علم‌سنجی است که در آن از روش‌های کتابخانه‌ای، پیمایشی، تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی و همسانی استفاده شد.
یافته‌ها:تفاوت معنی‌داری بین بروندادهای تخصصی دو رشته از لحاظ نوع وجود دارد.رشته هنرهای نمایشی دارای۲۱ نوع برونداد است؛ همترازسازی این بروندادها با بروندادهای رایج موجود در رشتۀ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، به بسیاری از ابهامات مربوط به ارزیابی بهره‌وری پژوهشی این حوزه پایان داد.
نتیجه‌گیری: با تعیین وزن بروندادها و با رویکرد همسانی همترازسازی بروندادهای تخصصی رشته‌های مختلف ممکن شد بنابراین می‌توان برای ارزیابی و مقایسۀ بهره‌وری پژوهشی هر یک از این حوزه‌ها بهره جست.کلیدواژه ها همترازسازی؛ ارزیابی بهره‌وری پژوهشی؛ هنرهای نمایشی؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتعنوان مقاله [English]Equating model for productivity assessments Iranian researchers in the Art & medical science with the similarity approach: Case study: performing arts and health education and health promotionچکیده [English]Purpose: Comparative assessments of productivity between different disciplines are not simple.One of the main solutions is to equate productivity assessments researchers. In this research we focus on performing arts and health education and health promotion fields for submit the model of equating.
Methodology: This Study is an applied research and exploratory scientometrics where methods such as Library-based method, navigation, content analysis with exploratory approach and similarity was used.
Findings: There are significant differences in terms of technical outputs. Performing Arts has 21 output types, Equating this outputs with current ones in the health education and health promotion ended some uncertainties related to the assessment of research productivity in these fields.
Findings: With weighting each of the outputs with similarity approach, one can equate the different output in different disciplines, So it can be used to evaluate and compare the research productivity of each of these fields.کلیدواژه ها [English] Equating, Productivity Assessments, performing Arts, Health Education and Health promotionمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۷

مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر


مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر


مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان میترا پشوتنی زاده ۱ ؛ مرتضی کوکبی۲۱دانشگاه اصفهان۲دانشگاه شهید چمران اهوازچکیدههدف: کاربرگه کتاب چاپی در ایران با آخرین ویرایشهای موجود یونی مارک و مارک ۲۱ مقایسه گردید تا مشخص شود که این کاربرگه نسبت به یونی مارک دارای چه فیلدهای بومی شده و چه کمبودهایی است. در نهایت کاربرگه ای کاملتر برای پیشینه‌های الکترونیکی کتابهای چاپی ایران پیشنهاد گردید.
روش پژوهش: کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با فیلدها و فیلدهای فرعی استخراج شده مربوط به کتاب چاپی در آخرین ویرایشهای در دسترس یونی مارک و سپس با مارک ۲۱ مقایسه شد و نقاط متمایز آنها شناسایی گردید. برای انجام این مقایسه با مارک ۲۱، ابتدا جدول تطبیقی یونی مارک به مارک ۲۱ تهیه گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی از داشتن ۵۷ فیلد و ۳۲ فیلد فرعی در یونی مارک و ۳۲ فیلد مارک ۲۱ که برای توصیف کتاب چاپی مناسب هستند، بی بهره است که می‌توان از آنها برای غنای بیشتر کاربرگه چاپی کتابخانه ملی استفاده کرد.کلیدواژه ها مارک ایران؛ یونی مارک؛ مارک ۲۱؛ کاربرگه کتاب چاپی؛ کتابخانه ملی ایرانعنوان مقاله [English]Comparison of book resource’s worksheets of National Library with MARC 21 and UNIMARC formatsچکیده [English]Aim: Iranian National Library “Printed Books” worksheet was compared with the last updated versions of UNIMARC and MARC21. Comparison with UNIMARC was done to show the differences and deficiencies and comparison with MARC21 should be done to reveal the unused fields that can complete and enrich the printed book’s worksheet of National Library.
Methodology: Due to the basis of IranMARC is UNIMARC, printed book’s worksheet of National Library was compared at first with the fields and subfields were identified and extracted from the last updated version of UNIMARC to reveal the differences and then with MARC21 to show the differences and deficiencies. For doing this step of research (comparison with MARC21), researcher did a MARC Mappings for conversion and adaption of Marc21 to UNIMARC and prepared a table for them.
Results: Comparison of printed book’s worksheet of National Library with MARC 21 and UNIMARC formats revealed that book worksheet didn’t have 57 fields and 32 subfields of UNIMARC and 32 fields of MARC 21.کلیدواژه ها [English] IranMARC, UNIMARC, MARC21, Printed Book’s Worksheet, National Library of Iranمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۰

نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان

مقاله ۲، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسنده محمد رضا قانع مرکز منطقه ایچکیدههدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی کارکنان مرکز منطقه ای است و بر این پیش فرض استوار است که فناوری اطلاعات در احساس خودکارآمدی، خودمختاری، معناداری، اثرگذاری و اعتماد و اطمینان کارشناسان پژوهشی و کارکنان این مرکز تأثیر گذار است
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و پرسشنامه فناوری اطلاعات که با استفاده از پرسشنامه علومی، حجازی و شیخ شجاعی می باشد.
یافته ها: از نظر کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به کارگیری فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رابطه مثبت و معناداری داشته (۰۰۳/۰< P) و استفاده از این فناوری ها موجب افزایش میزان توانمندسازی آن ها می گردد. همچنین فناوری اطلاعات نقشی در خودکارآمدی ( >α۰۷۸/۰= P) و خودمختاری ( >α۲۷۹/۰= P) کارکنان و کارشناسان پژوهشی مورد مطالعه نداشته است. نگرش کارکنان مرکز استفاده از فناوری اطلاعات در احساس معناداری(۰۰۲/۰= P)، احساس اثرگذاری (۰۸۲/۰= P)و احساس امنیت و اعتماد (۰۰۲/۰= P)آنان نقش مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: سازمان ها از جمله مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می توانند با استفاده از فناوری های نوین در انجام کارها و آموزش و تشویق پرسنل خود در این رابطه موجب افزایش توانمندی های آنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان گردند.کلیدواژه ها فناوری های اطلاعاتی؛ توانمندسازی؛ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریعنوان مقاله [English]Regional Information Center for Science and Technology employees’ attitudes toward relationship between IT and their empowermentچکیده [English]Purpose: this study aims to determine the relationship between the roles of information technology and Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) employees’ empowerment.
Methodology: To this end, we employed survey research using Spreitzer psychological empowerment questionnaire and a modified IT questionnaire based on Olumi, Hejazi, and Shikh Sojaei questionnaire.
Findings: The results showed a statistical significant between RICeST employees’ attitudes toward the role of IT on their empowerment (P<0.0003). Generally, employees in RICeST would feel IT could increase their competencies in work environment. Further investigations uncovered that the relationship between IT and self-efficacy (P=0.087>α) and self-determination is not statistically significant (P=0.279>α). This result showed IT has no impact on self-efficacy and self-determination of RICeST employees regarding empowerment. On the contrary, they believed IT has positive and significant influence on their meaning (P=0.002), personal impact (P=0.082), and trust (P=0.002) in connection with employees’ empowerment.
Conclusion: Organizations as well as RICeST using new information technologies for administrative activities, training, and encouraging the staffs in this regard, can increase their abilities and improve the organization performances.کلیدواژه ها [English] Information Technology, Empowerment, Regional Information Center for Science and Technologyمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۵

رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری


رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری


رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری

مقاله ۲، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۹-۳۸  XML
اصل مقاله (۹۷۴ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11635.1204نویسنده حسن مسعودی هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهوازچکیدهبا توسعه علم و فناوری در سال های اخیر ربات های گوناگونی برای انجام عملیات مختلف در بخش کشاورزی ساخته شده اند. زیربخش دامپروری نیز از این قاعده مستثنی نیست و ربات ها و تجهیزات خودکار در دامداری‌ها قابل استفاده اند. فناوری‌های نوین زمینه های مساعدی برای توسعه کارآفرینی در هر بخشی از جمله دامپروری می باشند. ماشین های خودکار شیردوشی، تجهیزات خودکار تغذیه علوفه و تمیزکننده اصطبل و سامانه های خودکار مراقبت از دام که در واقع ربات‌های دامداری می باشند، تولید شده و به دامپروری کشورهای توسعه یافته وارد شده اند و در آینده ای نزدیک در دامپروری کشور ما نیز استفاده خواهند شد. لذا آشنایی با ماشین های خودکار دامداری برای توسعه کارآفرینی در زمینه فناوری های نوین در بخش دامپروری ضروری است. در این مقاله انواع ربات های قابل استفاده در دامداری ها در چهار گروه ربات های شیردوش، ربات های تغذیه علوفه به دام، ربات های تمیز کننده دامداری و ربات های مراقبت از دام دسته بندی شده، اجزاء و نحوه کار آنها نیز تشریح شده است. با این هدف که ضمن آشنایی محققین کشور با این زمینه جدید از کاربرد ربات ها، فتح بابی باشد برای تحقیق و توسعه و کارآفرینی در این زمینه و فراهم آوردن امکان تولید و بکارگیری ربات ها در بخش دامپروری کشور.کلیدواژه ها رباتیک؛ دامپروری؛ کارآفرینی؛ شیردوشی؛ تغذیه علوفه

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۸

مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی


مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی


مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی

مقاله ۶، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۹۱-۱۱۶  XML
اصل مقاله (۲۳۰ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12498.1234نویسندگان محمدشریف شریف‌زاده ۱ ؛ غلامحسین عبدالله زاده۲۱دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۲دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانچکیدهعلی‌رغم جدید بودن مباحث مرتبط با اخلاق و کارآفرینی، اما پژوهش‌های علمی قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است که ارتباط بین اخلاق و کارآفرینی را تبیین کرده‌اند. شناخت کارهای تجربی و نظری انجام شده در این حوزه دورنمای مناسبی برای درک کنش متقابل بین اخلاق و کارآفرینی فراهم می‌کند. به‌علاوه همزمان با رشد توجه به مباحث کلی کارآفرینی، اخلاقیات کارآفرینی و کسب‌وکار نیز به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای اخلاق کارآفرینی، نظریه‌های مرتبط با اخلاق کارآفرینی، ارزش‌های اخلاقی، عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی در بین کارآفرینانه، زمینه‌های اخلاقی کارآفرینی، ابعاد و مؤلفه‌های اخلاق کارآفرینانه و نظایر این موضوعاتی است که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است. اینها مباحث مهمی هستند که مطالعه حاضر بر این اساس روش تحقیق توصیفی مبتنی تحلیل و بررسی و اسناد و مدارک موجود در زمینه اخلاق کارآفرینی و کسب و کار و همچنین ادبیات تجربی در خصوص مؤلفه‌های اخلاق کارآفرینانه در پی بررسی و شناخت بیشتر آن‌ها است. یافته‌ها نشان داد که به‌علت تفاوت گسترده ارزش‌های اخلاقی در بین مردم و ملت‌ها، اخلاق کسب و کار موضوع حساسی است در کارآفرینی بین‌المللی تلقی می‌شود. چیزی که در یک جامعه به‌عنوان ارزش اخلاقی شناخته می‌شود ممکن است در جای دیگر غیراخلاقی تلقی شود. به‌علاوه افراد با زمینه‌های مختلف ممکن است، ارزش‌های اخلاقی مشابهی داشته باشند، اما هنگامی که با یک وضعیت عمومی مواجه می‌شوند به شیوه‌های متفاوت رفتار می‌کنند.کلیدواژه ها اخلاق کارآفرینی؛ اخلاق کسب و کار؛ رویکرد اخلاقی؛ توسعه کارآفرینی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۴

تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۹۰  XML
اصل مقاله (۳۵۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11143.1179نویسنده احمد عربشاهی کریزی استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایرانچکیدههدف این مقاله تبیین مفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. یکی از مشخصه‌های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستند تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داشته باشند. اگر قرار است سازمان به اهدافش و از جمله بقا و سودآوری دست یابد، باید واکنش‌های مناسب را در مقابل تغییر و پویایی ارائه نماید و کمتر سازمانی را می‌توان یافت که این قابلیت را داشته باشد. یکی از انواع سازمانی که در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و بر سر زبان‌ها افتاده است سازمان کارآفرین می‌باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین مطرح و مزایا و اهمیت این نوع سازمان بررسی شده است. سپس عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد بیان شده است. در انتهای مقاله نیز چالش‌ها و آینده سازمان کارآفرین تحلیل شده است. نتایج نشان داد سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون روبرو شده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصت‌های بدست آمده بهره گرفته و در زمینه تحقق اهداف والای سازمانی به موفقیت دست یابد.کلیدواژه ها کارآفرینی؛ کارآفرین؛ خلاقیت؛ نوآوری؛ سازمان کارآفرین

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲

مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقاله ۷، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۴۰  XML
اصل مقاله (۳۳۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11694.1206نویسندگان سید غلامرضا موسوی ۱ ؛ محمدحسن مبارکی۲ ؛ ابوالقاسم عربیون۳۱دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۲دانشگاه تهران۳دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانچکیدهاین مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است. به منظور گردآوری داده‌ها به تدوین یک پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق اقدام شد. با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، ۹۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش‌نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. روی‌همرفته دسته‌بندی مفهومی بازدارنده‌ها به استخراج ۱۲ مولفه مفهومی زیر منجر شده است: محدودیت سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار برای فعالیت‌های کارآفرینانه، محدودیت ظرفیت تجاری‌سازی و پشتیبانی نامناسب از کارآفرینی اعضای هیات علمی (مولفه حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکار)، ضعف رویه‌ها و فرآیندها، ظرفیت محدود کسب‌وکار در سطح منطقه، کمبود منابع و زیرساخت‌ها (مولفه حمایت از توسعه کسب‌وکار)، ضعف آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص کارآفرینی دانشگاهی، رویکرد حرفه‌ای غیرکارآفرینانه و عدم تلفیق کارآفرینی در راهبرد مدیریتی دانشگاه (مولفه حمایت از کارآفرینی)، بازدارنده‌های انگیزشی، درک نامناسب از کارآفرینی دانشگاهی، و ضعف ترویج و فرهنگ‌سازی برای کارآفرینی دانشگاهی (مولفه فرهنگ کارآفرینی). بر اساس بازدارنده‌های شناسایی شده، راهکارهایی برای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارایه شده است.کلیدواژه ها کارآفرینی دانشگاهی؛ اعضای هیئت علمی؛ مرور تجربی؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۴