بررسی قابلیت های کارآفرینی جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب


بررسی قابلیت های کارآفرینی جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب


بررسی قابلیت های کارآفرینی جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب

مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۸  XML
اصل مقاله (۲۳۱ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.10943.1170نویسندگان احمد یعقوبی فرانی۱ ؛ مرجان سپه پناه ۲۱استادیار و عضو هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا۲دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سیناچکیدهاین مطالعه باهدف بررسی قابلیت­های کارآفرینی جوانان روستایی انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۴۵۳ نفر از جوانان روستایی ساکن در چهار روستای شهرستان گیلان غرب (میرزا‌آباد، کلاه دراز سفلا، علیا و وسطی) در استان کرمانشاه بود که از این تعداد ۱۶۰ نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد شده قابلیت کارآفرینی در طیف لیکرت پنج سطحی با ضریب آلفای کرونباخ ۹/۰ استفاده شد. در تجزیه ‌و تحلیل داده­ها از میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری t دو گروه مستقل دختر و پسر روستایی استفاده شد. به‌طورکلی نتایج نشان داد که قابلیت کارآفرینی جوانان روستایی در سطح بسیار ضعیفی است. همچنین نتایج نشان داد که بعد چالش طلبی آن‌ها بالاتر از نمره معیار است. علاوه‌بر این سایر یافته­های به‌ دست‌آمده از آزمون t میان دو گروه دختر و پسر روستایی نشان داد که تنها در بعد عمل‌گرایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.کلیدواژه ها “کارآفرینی”؛ “قابلیت کارآفرینی”؛ “جوانان روستایی”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲

شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت


شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت


شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت

مقاله ۴، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۵۷-۷۰  XML
اصل مقاله (۲۱۷ K)

نوع مقاله: مقاله تحلیلیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11809.1209نویسندگان نعمت اله شیری ۱ ؛ آذرمیدخت رضایی۲ ؛ کیومرث زرافشانی۳ ؛ مژگان خوش مرام۴۱دانشجوی دکتری- دانشگاه رازی۲استادیار، گروه روانشناسی،واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران۳دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی۴دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازیچکیدهتوسعة مطلوب صنعت گردشگری و به دنبال آن ترویج کارآفرینی گردشگری، مستلزم آگاهی و شناخت کافی از موانع و مشکلات موجود در این حوزه می‌باشد. بی‌شک ناآگاهی مدیران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران از موانع و مشکلات موجود در این بخش، یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توسعۀ کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت بوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاشی در جهت شناسایی موانع توسعۀ ترویج کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت است. بنابراین، مطالعه حاضر ضمن بهره‌گیری از پارادایم کیفی، برای انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه ابتدا از روش نمونه‌گیری هدفمند و در ادامه از روش نمونه‌گیری شبکه‌ای بهره گرفت. در نهایت، پس از انجام هفت مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان و فعالان حوزۀ کارآفرینی و گردشگری در شهرستان مورد مطالعه، اشباع داده حاصل گردید. تحلیل محتوای داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق انفرادی با نمونه‌های برگزیده در محیط نرم‌افزار NVivo8 انجام شد. نتایج نشان داد که اصلی‌ترین موانع پیش‌روی توسعۀ کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت عبارتند از: موانع سیاسی- دولتی، زیرساختی، تبلیغی- ترویجی، ارزشی- فرهنگی، طبیعی و آموزشی. نتایج این مطالعه، می‌تواند دستاوردهایی برای سیاستگذاران حوزۀ گردشگری شهرستان مرودشت و همچنین علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داشته باشد.کلیدواژه ها گردشگری؛ اشتغال؛ کارآفرینی گردشگری؛ نرم‌افزار Nvivo

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳

بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان


بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان


بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان

مقاله ۶، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۹۱-۱۱۳  XML
اصل مقاله (۸۳۵ K)

نوع مقاله: علمی-مرورینویسندگان الهام احمدی فرد ۱ ؛ اسماعیل کرمی دهکردی۲ ؛ حیدر قلی زاده۳۱دانشگاه زنجان۲دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی/دانشگاه زنجان۳استادیار اقتصاد کشاورزی/دانشگاه زنجانچکیدهاثربخشی زنجیره عرضه هر فعالیتی از جمله فرش دستباف نیازمند منابع مختلفی است. منابع مالی، اطلاعاتی و نهاده‌های فیزیکی از جمله منابع مورد نیاز تولید فرش دستباف هستند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند تا بدینوسیله مشکلات بافندگان در تأمین آنها مشخص شود. هدف این پژوهش بررسی زنجیره تأمین ابزار بافت مورد استفاده بافندگان فرش ابریشم در مناطق روستایی شهرستان زنجان است. در این مطالعه از روش کیفی مشتمل بر مطالعه موردی اکتشافی-تبیینی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان عبارت بودند از: کارشناسان اداره بازرگانی و اتحادیه‌ی روستایی فرش دستباف، فروشندگان نهاده‌ها در شهرهای زنجان، قم و کاشان که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بررسی زنجیره تأمین نهاده‌ها نشان داد که تأمین ابزار بافت بر اساس شیوه تولید متفاوت است. ابزار بافت از قبیل قیچی، قلاب و سیخ پودکش بیشتر در خارج از شهر تولید می‌شود. در شیوه خویش‌فرمایی، تأمین ابزار بافت برعهده بافنده روستایی بوده و در بیشتر موارد ابزار بافت از مرکز خرید و فروش فرش ابریشمی در شهر زنجان تأمین می‌شد. این مرکز نیز در بیشتر موارد ابزار را از سازندگان خارج از استان تهیه می‌کرد. تأمین دار قالی و سایر اجزاء آن در شیوه خویش‌فرمایی در بیشتر موارد از نجارها و جوشکارهای سطح شهر زنجان بود. بنابراین بافندگان با کمترین واسطه به این نهاده دسترسی داشتند. تأمین کلیه‌ی ابزار بافت در شیوه کارفرمایی به‌ عهده کارفرما بوده و پس از بافت از بافنده روستایی دریافت می‌شد.کلیدواژگان “زنجیره تأمین”؛ “ابزار بافت”؛ “فرش دستباف ابریشمی”؛ “بافندگان روستایی”؛ “شهرستان زنجان”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۹۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۱۸۹