شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت


شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت


شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت

مقاله ۴، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۵۷-۷۰  XML
اصل مقاله (۲۱۷ K)

نوع مقاله: مقاله تحلیلیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11809.1209نویسندگان نعمت اله شیری ۱ ؛ آذرمیدخت رضایی۲ ؛ کیومرث زرافشانی۳ ؛ مژگان خوش مرام۴۱دانشجوی دکتری- دانشگاه رازی۲استادیار، گروه روانشناسی،واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران۳دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی۴دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازیچکیدهتوسعة مطلوب صنعت گردشگری و به دنبال آن ترویج کارآفرینی گردشگری، مستلزم آگاهی و شناخت کافی از موانع و مشکلات موجود در این حوزه می‌باشد. بی‌شک ناآگاهی مدیران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران از موانع و مشکلات موجود در این بخش، یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توسعۀ کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت بوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاشی در جهت شناسایی موانع توسعۀ ترویج کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت است. بنابراین، مطالعه حاضر ضمن بهره‌گیری از پارادایم کیفی، برای انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه ابتدا از روش نمونه‌گیری هدفمند و در ادامه از روش نمونه‌گیری شبکه‌ای بهره گرفت. در نهایت، پس از انجام هفت مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان و فعالان حوزۀ کارآفرینی و گردشگری در شهرستان مورد مطالعه، اشباع داده حاصل گردید. تحلیل محتوای داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق انفرادی با نمونه‌های برگزیده در محیط نرم‌افزار NVivo8 انجام شد. نتایج نشان داد که اصلی‌ترین موانع پیش‌روی توسعۀ کارآفرینی گردشگری در شهرستان مرودشت عبارتند از: موانع سیاسی- دولتی، زیرساختی، تبلیغی- ترویجی، ارزشی- فرهنگی، طبیعی و آموزشی. نتایج این مطالعه، می‌تواند دستاوردهایی برای سیاستگذاران حوزۀ گردشگری شهرستان مرودشت و همچنین علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داشته باشد.کلیدواژه ها گردشگری؛ اشتغال؛ کارآفرینی گردشگری؛ نرم‌افزار Nvivo

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳

ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران


ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران


ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران

مقاله ۲، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۲-۲  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان الناز رفیعی پور ؛ محمد اقدسیدانشگاه تربیت مدرسچکیدههدف-هدف این مقاله شناسایی و ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایرانی به همراه معرفی یک چارچوب پیشنهادی و کاربرد عملی آن می‌باشد.
روش-مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی یک چارچوب پیشنهادی با ۴ مولفه “کارگروهی، متدولوژی، نواوری و به روز رسانی اطلاعات” جهت ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌های ایران صورت گرفت، به این منظور از یک پرسشنامه جهت ارزیابی عملی آن در ۸ دانشگاه استفاده شد. در این مطالعه کاربردی-پیمایشی، ۳۳۲ پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس جمع‌آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل آماری شد.
یافته‌ها-نتایج نشان داد که کار گروهی، ضعیف؛ به روز رسانی اطلاعات، متوسط و نواوری و متدولوژی تحقیق تا حدی بالاتر از متوسط بوده‌اند. همچنین نتایج، وجود ارتباط میان مولفه‌های رفتار اطلاعاتی را نشان داد به طوری که بهبود در سطح هر یک از این مولفه‌ها باعث تقویت رفتارهای دیگر می‌شود. در نهایت میان رشته‌ها از نظر رفتار اطلاعاتی نیز تفاوت‌هایی مشاهده شد.
اصالت اثر-مقاله حاضر چارچوبی را در جهت شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان در ۸ دانشگاه‌ دولتی شهر تهران ارائه کرده و مشکلات و کمبودهای موجود در دانشگاه‌های مورد مطالعه شناسایی و راهکارهایی ارائه گردید.کلیدواژه ها کلید واژه‌ها: رفتار اطلاعاتی؛ متدولوژی؛ نوآوری؛ کار گروهی؛ چارچوبعنوان مقاله [English]A Present of a Framework on Identification of Iranian Researchers’ Information Behavior in 8 Universities in Tehranچکیده [English]Purpose- This paper aims to identify and assess information behavior among researchers in Iranian universities and higher education, along with to present a measurement framework and its practical application.
Methodology- this research with the goal of identification and presentation a framework that have 4 elements such as “team work, methodology, innovation and information up-to-date” was developed for measuring researchers’ information behavior at Iranian universities and To this end a questionnaire was used to practically assessing at 8 valid Iranian universities. In this study applied survey, 332 questionnaires were collected using random sampling available and were analyzed using SPSS software.
Findings- The results show that team work was low level, information up-to-date was intermediate; innovation and methodology were a little upper intermediate. So, the results showed a correlation between the elements of information behavior while increases in the size of the each element lead to reinforce each other elements. Also, disciplines were differentiated through information behavior.
Originality- The paper presents a framework for identification of researchers’ information behavior in 8 universities in Tehran and existing gaps in studied universities was recognized and delivered solutions.کلیدواژه ها [English] Key words: Information Behavior, Methodology, Innovation, Team Work, University

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۰۹