تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۸۷  XML
اصل مقاله (۳۱۳ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11999.1217نویسنده مسعود رضائی عضو هیات علمی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانچکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق ۵۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۱۰۷ نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحب‌نظران و پایایی آن با محاسبه آلفای ترتیبی (۸۲/۰ و ۸۳/۰) تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد قصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان در حد ضعیف و هوش هیجانی اکثر آنان متوسط به بالا بود. یافته‌های تحلیل همبستگی نشان داد بین مولفه‌های مهارت‌های اجتماعی، همدلی، مدیریت هیجانات، خودانگیزشی و خودآگاهی با قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر مهارت‌های اجتماعی و درآمد ۳۴ درصد از واریانس قصد کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند.کلیدواژه ها هوش هیجانی؛ قصد؛ کارآفرینی؛ کشاورزی؛ دانشگاه اراک

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی


بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی


بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی

مقاله ۳، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۷-۵۷  XML
اصل مقاله (۵۱۹ K)

نوع مقاله: مقاله تحلیلینویسندگان مرجان سپه پناه ۱ ؛ رضا موحدی۲ ؛ حشمت اله سعدی۲۱Bu Ali Sina University۲دانشگاه بوعلی سیناچکیده      هدف از این پژوهش، بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی بود. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با روش مصاحبه­های عمیق انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی، شامل دانشجویان کشاورزی دانشکده بوعلی سینا بود که در زمینه کسب و کارهای کشاورزی مشغول به فعالیت بودند. لذا برای انتخاب نمونه­های مورد بررسی، از نمونه­گیری مبتنی بر هدف استفاده گردید. اطلاعات براساس مصاحبه­های عمیق و به صورت انفرادی از دانشجویان کارآفرین جمع­آوری شد. داده­های گردآوری شده شامل اطلاعاتی از دانشجویان کشاورزی بود که دارای تجربه کارآفرینی بودند. داده­های به دست آمده پس از مصاحبه با ۱۰ نفر، به کفایت و اشباع نظری رسید. یافته­های استخراج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا در نهایت درقالب ۱۱ مفهوم گروه­بندی شد. نتایج حاصل از مصاحبه با افراد مورد مطالعه نشان داد که عواملی همچون ریسک پذیری بالا، حمایت خانواده و نزدیکان در تمام مراحل کار، اعتماد به نفس بالا، داشتن سماجت و پشتکار، همت و تلاش فراوان، علل موفقیت و مواردی چون عدم حمایت­های سازمانی، مشکل شناسایی بازار فروش، مشکل در فرهنگ مصرف کنندگان، فقدان تجربه، فقدان اطلاعات تخصصی- مهارتی و عدم اعتماد به تولید کنندگان؛ به عنوان علل عدم موفقیت افراد تحت بررسی شناخته شد.  کلیدواژگان “کسب و کار کشاورزی”؛ “ادراکات و تجربیات کارآفرینی”؛ “پدیدارشناسی”؛ “دانشجویان کشاورزی”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲۰۶

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲۸۷

بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان حمید کشاورز ۱ ؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی۲ ؛ امیر وفائیان۳ ؛ محمدرضا شکاری۴۱عضو هیت علمی دانشگاه سمنان۲استادیار. دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران- دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی۳دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی۴کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهرانچکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد تهران انجام شده است. درراستای این هدف، مروری کلی بر مفاهیم خودکارآمدی و خودکارآمدی سواد اطلاعاتی انجام و پیشینه پژوهش به دقت مطالعه شده‌اند.
روش‌شناسی: پژوهش به روش پیمایشی-توصیفی و با کاربرد مقیاس بیست و هشت گویه‌ای خودکارآمدی سواد اطلاعاتی آق‌قویونلو، قربان‌اوغلو و امی انجام شده است. این مقیاس متغیر مورد بررسی را از هشت بعد شناسایی، مکان‌یابی، ارزشگذاری، تفسیر، ارتباط و ارزیابی نتایج واکاوی می‌کند. پرسشنامه بین ۲۱۰ دانشجو توزیع و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و پی. ال. اس (PLS) تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که بار عاملی تمامی سوالات از برازش متناسبی برای مدل برخوردارند. مدل اندازه‌گیری از روایی همگرا و واگرای مناسبی برخوردار بود. در مورد برازش ساختاری مدل مشخص شد تمامی سوالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان ۹۵% معنادار هستند. بررسی معیار R2 نشان داد تمامی شاخص‌ها نمایان‌گر برازندگی کیفیت مدل می‌باشند و تمامی شاخص‌ها در دامنه مورد قبول قرار دارند. در حوزه برازش کلی مدل مشخص شد برازش مدل ۶۳/۰ بوده و از برازش کلی قوی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتی از سه جنبه برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل از تناسب و کیفیت خوبی برخوردار بوده و برای بررسی در بسترهای پژوهشی مختلف از اعتبار برخوردار است. دانشجویان مورد بررسی در هر شش بعد سواد اطلاعاتی از خودکارآمدی بالایی برخوردار بودند.کلیدواژه ها کلیدواژه‌ها: خودکارآمدی سواد اطلاعاتی؛ خودکارآمدی؛ سواد اطلاعاتی؛ مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتیعنوان مقاله [English]An Investigation into Information Literacy Self-efficacy Dimensions of Post Graduate Students: A Case Studyچکیده [English]Purpose: the present study aims to investigate Information Literacy Self-efficacy in post graduate student of Shahed University, Iran. In doing so, a review of literature concerning the main concepts of self-efficacy, Information Literacy Self-efficacy has been conducted in advance.
Methodology: survey- descriptive method was used using a highly validated 28 item scale developed by Kurbanoglu, S, Akkoyunlu. The scale measures Information Literacy Self-efficacy in eight dimensions namely identifying, locating, assessing, interpreting, communicating and evaluating. The scale was distributed among 210 student and the data were analyzed by SPSS and PLS.
Findings: factor analysis shows a high factor loading related to all of the items indicating goodness of fit of the questions. Relationships between variables are significant by 95% degree of confidence. Model’s goodness of fit ranges self-efficacy of the students around 63%.
Conclusion: Information Literacy Self-efficacy Scale was validated according to structural an overall goodness of fit showing a high quality on measuring the variable in the context studied. The students felt a high degree of self-efficacy related to Information Literacy dimensions among which communicating and assessing were high and identifying and locating were low.کلیدواژه ها [English] Keywords: Information Literacy Self-efficacy, Information literacy, Self-Efficacy, Information Literacy Self-efficacy Scale

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۸۵