تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت


تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت


تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت

مقاله ۳، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان زهره غلامحسین زاده ۱ ؛ نصرت ریاحی نیا۲ ؛ محمد حسن زاده۳ ؛ حمیدرضا آراسته۴۱رئیس واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش۲عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی۳عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس۴استاد تمام مدیریت آموزش عالی. دانشکده مدیریت، گروه مدیریت آموزشیچکیدههدف: هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت است.
روش: این پژوهش کاربردی از نوع کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۹ نفر از مدیران و خبرگان پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. برای نمونه‌گیری در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات ابعاد و مولفه‌های مرتبط با شبکه دانش از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش تحلیل مضمون استفاده شده است.
یافته‌ها: بابررسی منابع چاپی و غیرچاپی، ۶ بعد تاثیرگذار در شبکه دانش ( بعد راهبردی، ساختاری، عوامل محیطی، فرهنگ اشتراک دانش، محتوای شبکه دانش و زیرساخت) شناسایی و سپس براساس تحلیل کیفی، مولفه‌های تاثیرگذار بر هریک از ابعاد مشخص شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ماهیت چندبعدی شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت باتوجه به الگوهای ذهنی مصاحبه‌شونده‌ها باهم در ارتباط بوده و در اقدامی مشترک به مدیریت موفق دانش در این پژوهشگاه منجر شده است.کلیدواژه ها دانش؛ شبکه دانش؛ پژوهشگاه صنعت نفتعنوان مقاله [English]Expressing the Effective Components in Knowledge Network of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)چکیده [English]Purpose: The aim of this study is to identify the effective factors in the knowledge Network of research institute of Petroleum Industry.
Methodology: This research is applied that done by qualitative method. The study population consisted of 9 members of managers and experts of Research Institute of Petroleum Industry. Purposive sampling method was used For the sampling in this study. To collect the data of dimensions and components related to knowledge network was used semi-structured interviews and content analysis.
Findings: By studying the electronic and print resources, identified the 6 effective factors on the knowledge network (strategic, structural, environmental, culture of knowledge sharing, content of knowledge network and infrastructure) and then based on qualitative analysis influencing factors on each of the dimensions were identified.
Results: results showed that multidimensional nature of the knowledge network in the Research Instituted of Petroleum Industry according to the interviewees mental patterns linked together and the joint effort, has led to the successful management of knowledge in the institute.
Keywords: Knowledge, Knowledge Network, research institute of Petroleum Industryکلیدواژه ها [English] Knowledge, knowledge network, RIPIمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲۰

تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۹۰  XML
اصل مقاله (۳۵۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11143.1179نویسنده احمد عربشاهی کریزی استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایرانچکیدههدف این مقاله تبیین مفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. یکی از مشخصه‌های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستند تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داشته باشند. اگر قرار است سازمان به اهدافش و از جمله بقا و سودآوری دست یابد، باید واکنش‌های مناسب را در مقابل تغییر و پویایی ارائه نماید و کمتر سازمانی را می‌توان یافت که این قابلیت را داشته باشد. یکی از انواع سازمانی که در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و بر سر زبان‌ها افتاده است سازمان کارآفرین می‌باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین مطرح و مزایا و اهمیت این نوع سازمان بررسی شده است. سپس عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد بیان شده است. در انتهای مقاله نیز چالش‌ها و آینده سازمان کارآفرین تحلیل شده است. نتایج نشان داد سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون روبرو شده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصت‌های بدست آمده بهره گرفته و در زمینه تحقق اهداف والای سازمانی به موفقیت دست یابد.کلیدواژه ها کارآفرینی؛ کارآفرین؛ خلاقیت؛ نوآوری؛ سازمان کارآفرین

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲