بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۶  XML
اصل مقاله (۲۲۲ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12033.1218نویسندگان نسرین منگلی۱ ؛ روح الله رضایی ۲ ؛ لیلا صفا۳۱دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۲۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۳استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجانچکیدهدر محیط کسب و کار پویای امروزی، کسب و کارها برای ماندن در صحنه رقابت و برای حفظ مزیت رقابتی خود در بین رقباء باید درک عمیقی بر روی عملکرد خود داشته باشند. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی بهبود و تقویت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحبنظران تاکید ویژه‌ای بر روی قابلیت‌های بازاریابی داشته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده بقاء کسب و کارها در نظر می‌گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد، بررسی مفهوم و ابعاد قابلیت‌های بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که قابلیت‌های بازاریابی به منزله یک مکانیسم کلیدی در کسب و کارها به شمار می‌رود که با شناسایی منابع محسوس و نامحسوس، تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در بازار و گردآوری اطلاعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در افزایش سطح عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا می‌نمایند.کلیدواژه ها قابلیت‌های بازاریابی؛ کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ عملکرد

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها


تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها


تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها

مقاله ۶، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۸۹-۱۰۱  XML
اصل مقاله (۳۱۰ K)

نوع مقاله: مقاله تحلیلیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.9489.1111نویسندگان احسان خسروی ۱ ؛ سعید غلامرضایی۲ ؛ مهدی رحیمیان۲ ؛ مرتضی اکبری۳۱دانشجوی دانشگاه خرم آباد۲استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان۳استادیار گروه کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانچکیدهیکی از بخش‏‌های مهم اقتصاد کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده ، بخش تعاون است. تعاونی‌ها نوعی موسسه خود گردان هستند که از اتحاد داوطلبانه افراد جهت دستیابی به اهداف و خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد کسب و کارهای با مالکیت مشترک و مدیریت دمکراتیک، تشکیل شده‌اند. متاسفانه این نهاد اقتصادی– اجتماعی نتوانسته است در کشور رشد و توسعه یابد. یکی از این دلایل، عدم توجه به نهادینه شدن پدیده کارآفرینی سازمانی است. وجود این مهم، مسبب پایداری، ماندگاری و پویایی این نوع کسب و کارها خواهد شد. مطالعه مروری حاضر با هدف تبیین کارآفرینی سازمانی و واکاوی عوامل موثر بر آن با تاکید بر زیربخش شرکت‌های تعاونی‌ها انجام گرفته است. با بررسی و تحلیل مطالب این مقاله مروری می‌توان عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی را در ۸ دسته جای داد که شامل عوامل مالی- اقتصادی، زیرساختی، مدیریتی، اجتماعی، ارتباطی- اطلاعاتی، آموزشی، قانونی و فرهنگ سازمانی می‌باشد.کلیدواژه ها توسعه‌ی کارآفرینی؛ کارآفرینی سازمانی؛ تعاونی‌ها‌

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۳

تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۸۷  XML
اصل مقاله (۳۱۳ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11999.1217نویسنده مسعود رضائی عضو هیات علمی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانچکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق ۵۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۱۰۷ نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحب‌نظران و پایایی آن با محاسبه آلفای ترتیبی (۸۲/۰ و ۸۳/۰) تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد قصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان در حد ضعیف و هوش هیجانی اکثر آنان متوسط به بالا بود. یافته‌های تحلیل همبستگی نشان داد بین مولفه‌های مهارت‌های اجتماعی، همدلی، مدیریت هیجانات، خودانگیزشی و خودآگاهی با قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر مهارت‌های اجتماعی و درآمد ۳۴ درصد از واریانس قصد کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند.کلیدواژه ها هوش هیجانی؛ قصد؛ کارآفرینی؛ کشاورزی؛ دانشگاه اراک

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


مروری بر بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقاله ۷، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۴۰  XML
اصل مقاله (۳۳۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11694.1206نویسندگان سید غلامرضا موسوی ۱ ؛ محمدحسن مبارکی۲ ؛ ابوالقاسم عربیون۳۱دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۲دانشگاه تهران۳دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانچکیدهاین مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل بازدارنده‌های کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است. به منظور گردآوری داده‌ها به تدوین یک پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق اقدام شد. با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، ۹۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش‌نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. روی‌همرفته دسته‌بندی مفهومی بازدارنده‌ها به استخراج ۱۲ مولفه مفهومی زیر منجر شده است: محدودیت سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار برای فعالیت‌های کارآفرینانه، محدودیت ظرفیت تجاری‌سازی و پشتیبانی نامناسب از کارآفرینی اعضای هیات علمی (مولفه حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکار)، ضعف رویه‌ها و فرآیندها، ظرفیت محدود کسب‌وکار در سطح منطقه، کمبود منابع و زیرساخت‌ها (مولفه حمایت از توسعه کسب‌وکار)، ضعف آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص کارآفرینی دانشگاهی، رویکرد حرفه‌ای غیرکارآفرینانه و عدم تلفیق کارآفرینی در راهبرد مدیریتی دانشگاه (مولفه حمایت از کارآفرینی)، بازدارنده‌های انگیزشی، درک نامناسب از کارآفرینی دانشگاهی، و ضعف ترویج و فرهنگ‌سازی برای کارآفرینی دانشگاهی (مولفه فرهنگ کارآفرینی). بر اساس بازدارنده‌های شناسایی شده، راهکارهایی برای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارایه شده است.کلیدواژه ها کارآفرینی دانشگاهی؛ اعضای هیئت علمی؛ مرور تجربی؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۴

مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic


مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic


مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic

مفاهیم
نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را به صورت روزمره در
قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: ” هوا خوب
است.” هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه
این یک حس کیفی است. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف
و بر اساس تفکر استنتاجی جملات را تعریف و ارزش گذاری می نماید که مدل
سازی آنها به زبان و فرمولهای ریاضی اگر غیر ممکن نباشد کاری بسیار پیچیده
خواهد بود.منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که بر ای طراحی و
مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از
مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد.
منطق فازی:
اگر از ما پرسیده شود منطق فازی چیست شاید ساده ترین پاسخ بر اساس شنیده
ها این باشد که Fuzzy Logic یا Fuzzy Theory یک نوع منطق است که روش های
نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند.مفهوم منطق فازی توسط دکتر لطفی
زاده ، پروفسور دانشگاه کالیفورنیا در برکلی، ارائه گردید و نه تنهابه
عنوان متدولوژی کنترل ارائه شد بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای
مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه کرد.به جهت
نارسا ونا بسنده بودن قابلیت کامپیوتر های ابتدایی تا دهه ۷۰ این تئوری در
سیستم های کنترلی به کار برده نشد.
پروفسور لطفی زاده اینطور
استدلال کرد که بشر به ورودیهای اطلاعاتی دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است
تا کنترل تطبیقی را به صورت بالایی انجام دهد.پس اگر ماکنترل کننده های
فیدبک را در سیستم ها طوری طراحی کنیم که بتواند داده های مبهم را دریافت
کند، این داده ها میتوانند به طور ساده تر و موثرتری در اجرا به کار برده
شوند.
باین تعاریف منطق فازی دارای این قدرت است که در تنظیم سیستم
ها از میکرو کنترلهای ساده وکوچک و جاسازی شده گرفته تا PC های چند کاناله
شبکه شده بزرگ یاسیستم های کنترلی به کار برده شود.این منطق دارای قدرت
اجرایی در سخت افزار ،نرم افزار یا ترکیبی از هر دوی اینهاست.در واقع منطق
فازی راه ساده ای را برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و معین بر پایه اطلاعات
ورودی ناقص ، خطا دار، مبهم ودوپهلو فراهم میکند.منطق فازی یک قانون ساده
بر مبنای ” IF x And y THEN z ” را بیان میکند.
به عنوان مثال به جای برخورد با اصطلاحاتی نظیر

“SP=500F” ،”۲۱۰<TEMP<220″ ،”T<1000F”

اصطلاحاتی نظیر

“IF (process is too cool) AND (process is getting colder) THEN

Or

“IF (process is too hot) AND (process is heating rapidly) THEN
به کار برده شود.
درست مثل
کاری که در هنگام دوش گرفتن انجام می دهیم: در صورتی که آب خیلی سرد یا
خیلی گرم باشد بدون اینکه از درجه دقیق آب اطلاعی داشته باشیم تنها بر
اساس پردازش انجام شده در مغز به کمک دریافت دمای هوا از طریق حسگرهای
پوست با کمی سختی کشیدن آب را به سرعت به دمای دلخواه در می آوریم یا آنکه
میتوانیم در یک اتاق به اشیاءگوناگونی نگاه کنیم وتصمیم بگیریم کدامیک
بیشتر شبیه صندلی است ویا به مردم نگاه کنیم و بگوییم کدامیک شبیهJohn
Wayne ویا کدامیک بیشتر شبیه گاندی است.منطق فازی قادر به تقلید اینگونه
رفتارها اما با سرعت بسیار بالایی است.از طرفی باید به این نکته هم توجه
کنیم که تمامی سیستم های طبقه بندی ساخته ذهن انسان هستند و برچسب درست تا
زمانی به یک سیستم طبقه بندی نسبت داده میشود که سیستم کنترلی دیگر آن را
رد نکند مثلا در تئوری نسبیت دیگر درست نیست بگوییم زمین دور خورشید
میگردد پس خورشید هم دور زمین می گردد! یا به عنوان مثال دیگر، کشف موجودی
عجیب در استرالیا که پلاتی پوس نامیده می شودو بر خلاف پستانداران دیگر
همانند خزندگان تخم میگذارد و جوجه های جوان را شیر می دهد! با این تعاریف
می توان گفت که منطق فازی یک تکنولوژی کنترلی بسیار قدرتمند است که به جای
ساختن یک حصار در اطراف یک طبقه بندی سعی دارد آن را به گونه ای توصیف کند
که به ایده نزدیک تر است.

متغیر های زبان شناختی :
در
زندگی روزمره ،کلماتی را به کار می بریم که اغلب برای توصیف متغییر ها
استفاده می شوند. به عنوان مثال هنگامیکه می گوییم ” امروز سرد است ” یا
“دمای هوا امروز پایین است ” از واژه ” پایین ” برای توصیف ” دمای هوای
امروز ” استفاده کرده ایم به این معنی که متغیر دمای هوای امروز واژه
“پایین” را به عنوان مقدار خود پذیرفته است.واضح است که متغیر ” دمای هوای
امروز ” میتواند مقادیری نظیر˚۳،˚۱۰-،˚۸-،˚۲۴و… را اختیار کند.هنگامیکه
یک متغیر ، اعداد را به عنوان مقدار بپذیرد ما یک چهارچوب ریاضی مشخص برای
فرموله کردن آن داریم اما هنگامیکه متغیر واژه ها را به عنوان مقدار
میگیرد در آن صورت چهارچوب مشخص برای فرموله کردن آن درتئوری ریاضیات
کلاسیک نداریم. در واقع در سیستم های عملی اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه
می گیرند : یکی از منابع افراد خبره که دانش و آگاهیشان را دردر مورد
سیستم با زبان طبیعی تعریف میکنند و منبع دیگر اندازه گیری ها و مدل های
ریاضی هستند که از قواعد فیزیکی مشتق شده اند .بنابر این یک مساله مهم
ترکیب این دو نوع اطلاعات در طراحی سیستم هاست. برای انجام این ترکیب سوال
کلیدی این است که چگونه می توانیم دانش بشری را به یک فرمول ریاضی تبدیل
کنیم ؟
برای اینکه چنین چهارچوبی به دست آوریم مفهوم متغیر های
زبانی تعریف شده است. در صحبت های عامیانه اگر یک متغیر بتواند واژه هایی
از زبان طبیعی را به عنوان مقدار بپذیرد یک متغیر زبان شناختی نامیده
میشود. برای فرموله کردن واژه ها در گزاره های ریاضی از مجموعه های فازی
برای مشخص کردن واژه ها استفاده میکنیم و تعریف میکنیم: ” اگر یک متغیر
بتواند واژه هایی از زبان طبیعی را به عنوان مقدار خود بپذیرد آنگاه متغیر
زبان شناختی نامیده میشود که واژه ها بوسیله مجموعه های فازی در محدوده ای
که متغیر ها تعریف شده اند مشخص می گردد . ” پروفسور لطفی زاده در سال
۱۹۷۳ مفهوم زبان شناختی یا متغیر های فازی را ارائه داد .در واقع یکی از
ویژگی های منطق فازی در استفاده از ساختار قانون پایه منطق فازی است که در
طی آن مسائل کنترلی به یک سری قوانین IF x And Y THEN z تبدیل میشوند که
پاسخ گوی خروجی مطلوب سیستم برای شرایط ورودی داده شده به سیستم می باشد.
این قوانین ساده و آشکار برای توصیف پاسخ دهی مطلوب سیستم با اصطلاحاتی از
متغییر های زبان شناختی به جای فرمول های ریاضی استفاده می شوند.
نکته جالب اینجاست که اگرچه سیستم های فازی پدیده های غیر قطعی و نامشخص
را توصیف می کند با این حال تئوری فازی یک تئوری دقیق می باشد.

اجزای ابتدایی و اصول اولیه تئوری مجموعه فازی :
در قسمتFuzzier یا مبدل فازی ، متغییر های با مقادیر حقیقی به یک مجموعه
فازی تبدیل شده از طریق ماشین رابط فازی و قوانین پایه نتایج به قسمت غیر
فازی ساز یا Defuzzier منتقل شده که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با
مقدار حقیقی تبدیل می کند.به بیان دیگر اطلاعات ورودی اغلب مقادیری پیچیده
اند واین اعدادبه مجموعه های فازی تبدیل می گردند.مدل ها بر اساس منطق
فازی شامل قوانین اگر ،آنگاه تفسیر می گردند. حقیقت آن است که بعد از
عبارت اگریک منطق مقدم بیان می گردد و بر اساس آن ما حقیقت دیگر را مورد
بررسی قرار می دهیم که بعد ا زآنگاه می ایدو در آن نتیجه کار توضیح داده
می شود.در واقع منطق فازی تجربه و دانش انسانی را به صورت ترکیبی از اعداد
در مقابل وی قرار می دهد و او را قادر می سازد تا تصمیمی بر اساس ریاضیات
و منطق بگیرد.