بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۶  XML
اصل مقاله (۲۲۲ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12033.1218نویسندگان نسرین منگلی۱ ؛ روح الله رضایی ۲ ؛ لیلا صفا۳۱دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۲۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۳استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجانچکیدهدر محیط کسب و کار پویای امروزی، کسب و کارها برای ماندن در صحنه رقابت و برای حفظ مزیت رقابتی خود در بین رقباء باید درک عمیقی بر روی عملکرد خود داشته باشند. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی بهبود و تقویت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحبنظران تاکید ویژه‌ای بر روی قابلیت‌های بازاریابی داشته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده بقاء کسب و کارها در نظر می‌گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد، بررسی مفهوم و ابعاد قابلیت‌های بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که قابلیت‌های بازاریابی به منزله یک مکانیسم کلیدی در کسب و کارها به شمار می‌رود که با شناسایی منابع محسوس و نامحسوس، تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در بازار و گردآوری اطلاعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در افزایش سطح عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا می‌نمایند.کلیدواژه ها قابلیت‌های بازاریابی؛ کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ عملکرد

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی


کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی


کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی

مقاله ۲، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۷-۳۶  XML
اصل مقاله (۶۳۶ K)

نوع مقاله: علمی-مرورینویسندگان حسین یادآور دانشگاه تبریزچکیدهکارآفرینی نیازمند شناخت در سه حوزه است: ۱) ویژگی­های فردی کارآفرین، ۲) محیط فعالیت کارآفرین و ۳) نحوه تدبیر کسب و کاری است که کارآفرین می­خواهد شروع نماید. بی­شک بازار و بازاریابی یکی از این زمینه­های شناخت می­باشد. فرآیند بازاریابی گستره وسیع قبل از تولید تا بعد از مصرف را شامل می­شود. شناخت این فرآیند طولانی بر تاثیرگذاری آن کمک خواهد نمود. یکی از موانع کارآفرینی فقدان اطلاعات مناسب است. ترویج به مفهوم متداول آن و “ترویج بازاریابی” به عنوان ابزار مداخله در بازاریابی می­توانند منبع اطلاعات و کارکرد مناسب برای کشاورزان و کارآفرینان باشند. مقاله حاضر، با هدف توجه به مقوله بازاریابی و تلفیق ترویج بازاریابی با کارآفرینی به مثابه لازمه موفقیت کارآفرینان، در پی معرفی کارکردهایی است که ترویج بازاریابی می­تواند در فرآیند بازاریابی در راستای کمک به کارآفرینان ایفای نقش نماید. نتایج حاصل از مرور منابع و بررسی دیدگاه صاحب نظران نشان داد که ترویج بازاریابی با کارکردهایی چون: تامین اطلاعات، بازارپژوهی، شناخت بازار، بازاررسانی محصولات و غیره می­تواند به تولیدکننده یا کارآفرین کشاورزی کمک نماید.کلیدواژگان “ترویج بازاریابی”؛ “تولیدکننده”؛ “کارآفرین”؛ “کارآفرینی کشاورزی”؛ “کشاورزی”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲۴۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۳۳۵