تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۹۰  XML
اصل مقاله (۳۵۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11143.1179نویسنده احمد عربشاهی کریزی استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایرانچکیدههدف این مقاله تبیین مفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. یکی از مشخصه‌های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستند تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داشته باشند. اگر قرار است سازمان به اهدافش و از جمله بقا و سودآوری دست یابد، باید واکنش‌های مناسب را در مقابل تغییر و پویایی ارائه نماید و کمتر سازمانی را می‌توان یافت که این قابلیت را داشته باشد. یکی از انواع سازمانی که در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و بر سر زبان‌ها افتاده است سازمان کارآفرین می‌باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین مطرح و مزایا و اهمیت این نوع سازمان بررسی شده است. سپس عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد بیان شده است. در انتهای مقاله نیز چالش‌ها و آینده سازمان کارآفرین تحلیل شده است. نتایج نشان داد سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون روبرو شده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصت‌های بدست آمده بهره گرفته و در زمینه تحقق اهداف والای سازمانی به موفقیت دست یابد.کلیدواژه ها کارآفرینی؛ کارآفرین؛ خلاقیت؛ نوآوری؛ سازمان کارآفرین

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲

بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران


بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران


بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران

مقاله ۶، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۴-۶  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان لیلا کریمی صوفلو ۱ ؛ معصومه کربلا آقایی کامران۲۱کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا۲استاد یار دانشگاه الزهرا(س)چکیدههدف: بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران (۱۱ نفر) و کتابداران (۱۳۴ نفر) کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه برگرفته از مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد و یافته ها با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و من- ویتنی u) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه تکنولوژی (میانگین ۱۶/۳ از ۵)، مولفه تمرکز بر کاربران خاص (میانگین ۰۳/۳ از ۵)، مولفه سازماندهی مناسب فرآیندها (میانگین ۹۵/۲ از ۵) و مولفه مدیریت دانش (میانگین ۵۷/۲ از ۵) در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران به طور متوسط رعایت می شوند. همچنین، پس از بررسی دیدگاه های مدیران و کتابداران مشخص گردید که بین دیدگاه های مدیران با کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران درباره میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری تفاوت معناداری وجود دارد.کلیدواژه ها مدیریت ارتباط با مشتری؛ مدل ۴ بعدی؛ کتابخانه های دانشگاهی؛ تهران (شهر)عنوان مقاله [English]To evaluated the 4D model components of customer relationship management (CRM) in the central libraries of the government universities in Tehran.چکیده [English]To evaluated the 4D model components of customer relationship management (CRM) in the central libraries of the government universities in Tehran and Compare the views of managers with librariansکلیدواژه ها [English] customer relationship management, The 4D model, Universities Libraries, Tehran

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۵۷

بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران


بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران


بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

مقاله ۴، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۵-۵  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان زهرا اباذری۱ ؛ زهره میرحسینی۲ ؛ زهره دوکچی ۳۱مدیرگروه و هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال۲هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال۳بی کارچکیدههدف:پژوهش حاضر به تعیین نقش دل‌پذیرسازی فضای داخلی کتابخانه و چیدن مبلمان بر جذب کاربران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ روش پیمایشی از نوع توصیفی و به جهت هدف کاربردی است که تعداد ۳۲۶نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ی محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بالاترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی نوروروشنایی و کمترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی رنگ‌ها شده است.
اصالت اثر: پژوهش حاضر سعی دارد تا وضعیت طراحی داخلی ساختمان کتابخانه را از آنجا که تحقیقی در خصوص طراحی داخلی با توجه به تجهیزات و چیدمان مبلمان در کتابخانه‏های دانشگاهی صورت نگرفته است، از طریق بررسی نظرات کاربران و مراجعه کنندگان به کتابخانه تعیین نماید.کلیدواژه ها کتابخانه‌ها- معماری؛ کتابخانه‌ها- وسایل و تجهیزات؛ معماری داخلی؛ تزیین داخلی؛ دانشگاه‌های دولتیعنوان مقاله [English]The role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran cityچکیده [English]Objective: This study aimed the role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran city.
Research method: The present study is navigational from the perspective of description method and it is from the kind of practical. To gathering data, a questionnaire from the researcher’s questionnaire was used and the questionnaire admissibility has determined using the content admissibility and to determine its reliability, Cronbach’s alpha coefficient is equal to 93/0.Questionnaire distributed among the 326 members who were selected by simple random sampling and were analyzed using spss software.
Resultsthe percent of attention about the design and arrangement of the tables was (46%),the design and arrangement of the seating was(38%), coordination and the psychological role of light and brightness was (45%),harmony and psychological role of the colors was (35%),designing of the interior area and the furniture arrangement was (36%) ,these libraries modestly (39.32%) have a pleasant impact on user’s mind ,the library designing satisfy them a little (73.71%).the library of Shahid Rajai University had the greatest impact to absorb the minds of the users and the library of Allameh Tabatabai University satisfied the users more than the others in terms of space designing.
Conclusion:with considering the amount of users satisfaction (7/28%) in order to their absorption to the library environment and their satisfaction amount of (4/28%)about interior designing of the libraryshould be taken to improve conditions to attract and take most satisfaction.کلیدواژه ها [English] Keywords: architecture-libraries, libraries- equipment and accessories, Interior Architecture, interior decoration, governmental universities

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۴۶