تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)


تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا)

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۹۰  XML
اصل مقاله (۳۵۱ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11143.1179نویسنده احمد عربشاهی کریزی استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایرانچکیدههدف این مقاله تبیین مفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. یکی از مشخصه‌های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستند تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داشته باشند. اگر قرار است سازمان به اهدافش و از جمله بقا و سودآوری دست یابد، باید واکنش‌های مناسب را در مقابل تغییر و پویایی ارائه نماید و کمتر سازمانی را می‌توان یافت که این قابلیت را داشته باشد. یکی از انواع سازمانی که در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و بر سر زبان‌ها افتاده است سازمان کارآفرین می‌باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین مطرح و مزایا و اهمیت این نوع سازمان بررسی شده است. سپس عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد بیان شده است. در انتهای مقاله نیز چالش‌ها و آینده سازمان کارآفرین تحلیل شده است. نتایج نشان داد سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون روبرو شده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصت‌های بدست آمده بهره گرفته و در زمینه تحقق اهداف والای سازمانی به موفقیت دست یابد.کلیدواژه ها کارآفرینی؛ کارآفرین؛ خلاقیت؛ نوآوری؛ سازمان کارآفرین

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲

بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان حمید کشاورز ۱ ؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی۲ ؛ امیر وفائیان۳ ؛ محمدرضا شکاری۴۱عضو هیت علمی دانشگاه سمنان۲استادیار. دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران- دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی۳دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی۴کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهرانچکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد تهران انجام شده است. درراستای این هدف، مروری کلی بر مفاهیم خودکارآمدی و خودکارآمدی سواد اطلاعاتی انجام و پیشینه پژوهش به دقت مطالعه شده‌اند.
روش‌شناسی: پژوهش به روش پیمایشی-توصیفی و با کاربرد مقیاس بیست و هشت گویه‌ای خودکارآمدی سواد اطلاعاتی آق‌قویونلو، قربان‌اوغلو و امی انجام شده است. این مقیاس متغیر مورد بررسی را از هشت بعد شناسایی، مکان‌یابی، ارزشگذاری، تفسیر، ارتباط و ارزیابی نتایج واکاوی می‌کند. پرسشنامه بین ۲۱۰ دانشجو توزیع و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و پی. ال. اس (PLS) تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که بار عاملی تمامی سوالات از برازش متناسبی برای مدل برخوردارند. مدل اندازه‌گیری از روایی همگرا و واگرای مناسبی برخوردار بود. در مورد برازش ساختاری مدل مشخص شد تمامی سوالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان ۹۵% معنادار هستند. بررسی معیار R2 نشان داد تمامی شاخص‌ها نمایان‌گر برازندگی کیفیت مدل می‌باشند و تمامی شاخص‌ها در دامنه مورد قبول قرار دارند. در حوزه برازش کلی مدل مشخص شد برازش مدل ۶۳/۰ بوده و از برازش کلی قوی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتی از سه جنبه برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل از تناسب و کیفیت خوبی برخوردار بوده و برای بررسی در بسترهای پژوهشی مختلف از اعتبار برخوردار است. دانشجویان مورد بررسی در هر شش بعد سواد اطلاعاتی از خودکارآمدی بالایی برخوردار بودند.کلیدواژه ها کلیدواژه‌ها: خودکارآمدی سواد اطلاعاتی؛ خودکارآمدی؛ سواد اطلاعاتی؛ مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتیعنوان مقاله [English]An Investigation into Information Literacy Self-efficacy Dimensions of Post Graduate Students: A Case Studyچکیده [English]Purpose: the present study aims to investigate Information Literacy Self-efficacy in post graduate student of Shahed University, Iran. In doing so, a review of literature concerning the main concepts of self-efficacy, Information Literacy Self-efficacy has been conducted in advance.
Methodology: survey- descriptive method was used using a highly validated 28 item scale developed by Kurbanoglu, S, Akkoyunlu. The scale measures Information Literacy Self-efficacy in eight dimensions namely identifying, locating, assessing, interpreting, communicating and evaluating. The scale was distributed among 210 student and the data were analyzed by SPSS and PLS.
Findings: factor analysis shows a high factor loading related to all of the items indicating goodness of fit of the questions. Relationships between variables are significant by 95% degree of confidence. Model’s goodness of fit ranges self-efficacy of the students around 63%.
Conclusion: Information Literacy Self-efficacy Scale was validated according to structural an overall goodness of fit showing a high quality on measuring the variable in the context studied. The students felt a high degree of self-efficacy related to Information Literacy dimensions among which communicating and assessing were high and identifying and locating were low.کلیدواژه ها [English] Keywords: Information Literacy Self-efficacy, Information literacy, Self-Efficacy, Information Literacy Self-efficacy Scale

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۸۵