بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی


بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان حمید کشاورز ۱ ؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی۲ ؛ امیر وفائیان۳ ؛ محمدرضا شکاری۴۱عضو هیت علمی دانشگاه سمنان۲استادیار. دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران- دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی۳دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی۴کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهرانچکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد تهران انجام شده است. درراستای این هدف، مروری کلی بر مفاهیم خودکارآمدی و خودکارآمدی سواد اطلاعاتی انجام و پیشینه پژوهش به دقت مطالعه شده‌اند.
روش‌شناسی: پژوهش به روش پیمایشی-توصیفی و با کاربرد مقیاس بیست و هشت گویه‌ای خودکارآمدی سواد اطلاعاتی آق‌قویونلو، قربان‌اوغلو و امی انجام شده است. این مقیاس متغیر مورد بررسی را از هشت بعد شناسایی، مکان‌یابی، ارزشگذاری، تفسیر، ارتباط و ارزیابی نتایج واکاوی می‌کند. پرسشنامه بین ۲۱۰ دانشجو توزیع و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و پی. ال. اس (PLS) تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که بار عاملی تمامی سوالات از برازش متناسبی برای مدل برخوردارند. مدل اندازه‌گیری از روایی همگرا و واگرای مناسبی برخوردار بود. در مورد برازش ساختاری مدل مشخص شد تمامی سوالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان ۹۵% معنادار هستند. بررسی معیار R2 نشان داد تمامی شاخص‌ها نمایان‌گر برازندگی کیفیت مدل می‌باشند و تمامی شاخص‌ها در دامنه مورد قبول قرار دارند. در حوزه برازش کلی مدل مشخص شد برازش مدل ۶۳/۰ بوده و از برازش کلی قوی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتی از سه جنبه برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل از تناسب و کیفیت خوبی برخوردار بوده و برای بررسی در بسترهای پژوهشی مختلف از اعتبار برخوردار است. دانشجویان مورد بررسی در هر شش بعد سواد اطلاعاتی از خودکارآمدی بالایی برخوردار بودند.کلیدواژه ها کلیدواژه‌ها: خودکارآمدی سواد اطلاعاتی؛ خودکارآمدی؛ سواد اطلاعاتی؛ مقیاس خودکارآمدی سواد اطلاعاتیعنوان مقاله [English]An Investigation into Information Literacy Self-efficacy Dimensions of Post Graduate Students: A Case Studyچکیده [English]Purpose: the present study aims to investigate Information Literacy Self-efficacy in post graduate student of Shahed University, Iran. In doing so, a review of literature concerning the main concepts of self-efficacy, Information Literacy Self-efficacy has been conducted in advance.
Methodology: survey- descriptive method was used using a highly validated 28 item scale developed by Kurbanoglu, S, Akkoyunlu. The scale measures Information Literacy Self-efficacy in eight dimensions namely identifying, locating, assessing, interpreting, communicating and evaluating. The scale was distributed among 210 student and the data were analyzed by SPSS and PLS.
Findings: factor analysis shows a high factor loading related to all of the items indicating goodness of fit of the questions. Relationships between variables are significant by 95% degree of confidence. Model’s goodness of fit ranges self-efficacy of the students around 63%.
Conclusion: Information Literacy Self-efficacy Scale was validated according to structural an overall goodness of fit showing a high quality on measuring the variable in the context studied. The students felt a high degree of self-efficacy related to Information Literacy dimensions among which communicating and assessing were high and identifying and locating were low.کلیدواژه ها [English] Keywords: Information Literacy Self-efficacy, Information literacy, Self-Efficacy, Information Literacy Self-efficacy Scale

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۸۵

بررسی سواد اطلاعاتی معلمان


بررسی سواد اطلاعاتی معلمان


بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

مقاله ۵، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۶-۶  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان علیرضا نوروزی ۱ ؛ پروین قاسمی۲۱هیئت علمی – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت – گروه علم اطلاعات و دانش شناسی۲دانشجوی دانشگاه تهرانچکیدههدف: این پژوهش، با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان شهرستان بیله‌سوار، اجراء شده است. در این پژوهش، آشنایی و استفاده معلمان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می‏تواند در بهبود فعالیت‏ های سازمان آموزش و پرورش مؤثر باشد.
روش: روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه (DAS) شامل ۵۵ سؤال برحسب پنج استاندارد سواد اطلاعاتی بوده است. برای تحلیل داده ‏ها از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل و آنوا استفاده شده است.
یافته ‏ها: یافته ‏های پژوهش نشان می‏دهد که وضعیت سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش پایین‏ تر از حد متوسط است و این بیانگر قبول فرضیه اصلی پژوهش (سواد اطلاعاتی معلمان شهرستان بیله‌سوار پایین‏ تر از حد متوسط) است. با توجه به نتایج به دست آمده بین سن، سابقه کار و جنسیت معلمان با سواد اطلاعاتی آنان رابطه معناداری وجود نداشت؛ اما با توجه به یافته ‏های پژوهش بین مدرک تحصیلی معلمان و سواد اطلاعاتی آنان رابطه معنا‏داری وجود داشت.
نتیجه ‏گیری: با توجه به یافته‌ های پژوهش حاضر، وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان شهرستان بیله‌سوار پایین‌تر از حد متوسط است.کلیدواژه ها سواد اطلاعاتی؛ معلمان؛ آموزش و پرورش؛ شهرستان بیله‏ سوارعنوان مقاله [English]Exploring Information Literacy of Teachersچکیده [English]Objective: The purpose of this study is to evaluate the level of information literacy of teachers of Bileh Savar city in Iran. In this study, awareness and use of information resources by teachers and their knowledge and skills in assessing, evaluating and using various types of information sources were analyzed. The results of this study can be used to improve the quality of teaching and learning in the schools.
Methods: The research methodology is descriptive-survey. The DAS questionnaire, consisting of 55 questions based on five standards of information literacy, was used to collect the data. In order to analyze the data, the Pearson correlation test, t-test and ANOVA were used.
Results: The results show that the information literacy of teachers of Bileh Savar city was lower than the middle level. These findings confirm the research hypothesis. The results also indicated that there was no significant relationship between age, experience and gender of teachers and the level of information literacy; but there was a significant relationship between teachers’ academic degree and their information literacy level.
Conclusion: Based on the findings of the current study, we conclude that the information literacy skills of teachers of Bileh Savar city were lower than the mean.کلیدواژه ها [English] Information literacy, Teachers, Education, Bileh Savar city, Iran

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۸۵

ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران


ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران


ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در ۸ دانشگاه دولتی تهران

مقاله ۲، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۲-۲  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان الناز رفیعی پور ؛ محمد اقدسیدانشگاه تربیت مدرسچکیدههدف-هدف این مقاله شناسایی و ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایرانی به همراه معرفی یک چارچوب پیشنهادی و کاربرد عملی آن می‌باشد.
روش-مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی یک چارچوب پیشنهادی با ۴ مولفه “کارگروهی، متدولوژی، نواوری و به روز رسانی اطلاعات” جهت ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌های ایران صورت گرفت، به این منظور از یک پرسشنامه جهت ارزیابی عملی آن در ۸ دانشگاه استفاده شد. در این مطالعه کاربردی-پیمایشی، ۳۳۲ پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس جمع‌آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل آماری شد.
یافته‌ها-نتایج نشان داد که کار گروهی، ضعیف؛ به روز رسانی اطلاعات، متوسط و نواوری و متدولوژی تحقیق تا حدی بالاتر از متوسط بوده‌اند. همچنین نتایج، وجود ارتباط میان مولفه‌های رفتار اطلاعاتی را نشان داد به طوری که بهبود در سطح هر یک از این مولفه‌ها باعث تقویت رفتارهای دیگر می‌شود. در نهایت میان رشته‌ها از نظر رفتار اطلاعاتی نیز تفاوت‌هایی مشاهده شد.
اصالت اثر-مقاله حاضر چارچوبی را در جهت شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان در ۸ دانشگاه‌ دولتی شهر تهران ارائه کرده و مشکلات و کمبودهای موجود در دانشگاه‌های مورد مطالعه شناسایی و راهکارهایی ارائه گردید.کلیدواژه ها کلید واژه‌ها: رفتار اطلاعاتی؛ متدولوژی؛ نوآوری؛ کار گروهی؛ چارچوبعنوان مقاله [English]A Present of a Framework on Identification of Iranian Researchers’ Information Behavior in 8 Universities in Tehranچکیده [English]Purpose- This paper aims to identify and assess information behavior among researchers in Iranian universities and higher education, along with to present a measurement framework and its practical application.
Methodology- this research with the goal of identification and presentation a framework that have 4 elements such as “team work, methodology, innovation and information up-to-date” was developed for measuring researchers’ information behavior at Iranian universities and To this end a questionnaire was used to practically assessing at 8 valid Iranian universities. In this study applied survey, 332 questionnaires were collected using random sampling available and were analyzed using SPSS software.
Findings- The results show that team work was low level, information up-to-date was intermediate; innovation and methodology were a little upper intermediate. So, the results showed a correlation between the elements of information behavior while increases in the size of the each element lead to reinforce each other elements. Also, disciplines were differentiated through information behavior.
Originality- The paper presents a framework for identification of researchers’ information behavior in 8 universities in Tehran and existing gaps in studied universities was recognized and delivered solutions.کلیدواژه ها [English] Key words: Information Behavior, Methodology, Innovation, Team Work, University

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۰۹

بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران


بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران


بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

مقاله ۴، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۵-۵  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان زهرا اباذری۱ ؛ زهره میرحسینی۲ ؛ زهره دوکچی ۳۱مدیرگروه و هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال۲هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال۳بی کارچکیدههدف:پژوهش حاضر به تعیین نقش دل‌پذیرسازی فضای داخلی کتابخانه و چیدن مبلمان بر جذب کاربران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ روش پیمایشی از نوع توصیفی و به جهت هدف کاربردی است که تعداد ۳۲۶نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ی محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بالاترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی نوروروشنایی و کمترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی رنگ‌ها شده است.
اصالت اثر: پژوهش حاضر سعی دارد تا وضعیت طراحی داخلی ساختمان کتابخانه را از آنجا که تحقیقی در خصوص طراحی داخلی با توجه به تجهیزات و چیدمان مبلمان در کتابخانه‏های دانشگاهی صورت نگرفته است، از طریق بررسی نظرات کاربران و مراجعه کنندگان به کتابخانه تعیین نماید.کلیدواژه ها کتابخانه‌ها- معماری؛ کتابخانه‌ها- وسایل و تجهیزات؛ معماری داخلی؛ تزیین داخلی؛ دانشگاه‌های دولتیعنوان مقاله [English]The role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran cityچکیده [English]Objective: This study aimed the role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran city.
Research method: The present study is navigational from the perspective of description method and it is from the kind of practical. To gathering data, a questionnaire from the researcher’s questionnaire was used and the questionnaire admissibility has determined using the content admissibility and to determine its reliability, Cronbach’s alpha coefficient is equal to 93/0.Questionnaire distributed among the 326 members who were selected by simple random sampling and were analyzed using spss software.
Resultsthe percent of attention about the design and arrangement of the tables was (46%),the design and arrangement of the seating was(38%), coordination and the psychological role of light and brightness was (45%),harmony and psychological role of the colors was (35%),designing of the interior area and the furniture arrangement was (36%) ,these libraries modestly (39.32%) have a pleasant impact on user’s mind ,the library designing satisfy them a little (73.71%).the library of Shahid Rajai University had the greatest impact to absorb the minds of the users and the library of Allameh Tabatabai University satisfied the users more than the others in terms of space designing.
Conclusion:with considering the amount of users satisfaction (7/28%) in order to their absorption to the library environment and their satisfaction amount of (4/28%)about interior designing of the libraryshould be taken to improve conditions to attract and take most satisfaction.کلیدواژه ها [English] Keywords: architecture-libraries, libraries- equipment and accessories, Interior Architecture, interior decoration, governmental universities

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۴۶

بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو


بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو


بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو

مقاله ۳، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۳-۳  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان نصرت ریاحی نیا۱ ؛ لیلی الله بخشیان ۲ ؛ معصومه لطیفی۲ ؛ فروغ رحیمی رحیمی۳۱استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران.۲دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.۳دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، تهرانچکیدههدف: یکی از راههای بازیابی اطلاعات استفاده از موتورهای جستجو است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و بر اساس منطق جستجو می باشد.
روش: این مطالعه به روش تطبیقی با استفاده از سه کلید واژه علم سنجی- تولیدات علمی و تحلیل استنادی که بر اساس جستجو در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک پرتکرار ترین کلیدواژه ها در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳ در حوزه علم اطلاعات بوده اند انتخاب و در پنج موتور جستجوی Google- Yahoo- Bing- Ask- AOI و با استفاده از منطق های جستجوی بولی، برداری و منطق فازی (روش کوتاه سازی) و به دو زبان جستجو شدند. ۱۰ نتیجه اول هر موتور، بازیابی و میزان جامعیت و دقت آن محاسبه شد .
یافته ها و نتیجه گیری: در هر سه منطق جستجو، Google بیشترین سطح دقت و جامعیت (دقت: ۲۰/۰±۸۳۳/۰ و جامعیت: ۰۳/۰±۱۲۵/۰) و Bing کمترین سطح دقت و جامعیت در موتور‌های کاوش (دقت: ۱۲/۰±۲۷۷/۰ و جامعیت: ۰۲/۰±۰۴۱/۰) به خود اختصاص دادند. موتور ASK در هر سه منطق رتبه دوم را در دقت و بازیافت به خود اختصاص داده و AOL در منطق برداری و Bing در روش کوتاه سازی ضعیفترین دقت را داشته اند.
موتور Google با منطق بولی بهترین و با روش کوتاه سازی کمترین و موتورASK در سه منطق جستجو به یک میزان و موتور کاوش Yahoo، با منطق بولی کمترین و با منطق برداری بیشترین و موتور Bing با روش کوتاه سازی کمترین و در نهایت موتور AOL با منطق برداری کمترین مدرک مرتبط را بازیابی کردند.کلیدواژه ها جامعیت؛ دقت؛ موتورهای جستجوی عمومی؛ ربط سیستمی؛ منطق جستجوعنوان مقاله [English]Evaluation the accuracy and recall in general search engines, based on the system relevance and search logicچکیده [English]Purpose: using search engines is a way to retrieve information. The aim of this study was to evaluate and compare the recall and accuracy of general search engines, based on the system relevance and search logic.
Methodology: This comparative study was done using three key words” scientometry”, “scientific production” and “citation analysis” which based on searched keywords in IranDoc are the most frequent during 1389-1393 in the field of information sciences. These keywords were searched in Google- Yahoo- Bing- Ask- AOI using Boolean search logic operation (AND), fuzzy logic (the short way) and vector model in English. According to search logic first 10 results per search engine were saved then the recall and accuracy were calculated.
Findings and Conclusion: In all three logic search Google had the highest level of accuracy and recall (accuracy: 0.833 ± ۰٫ ۲۰ and recall: 0.125 ±۰٫۰۳) and Bing had the lowest levels (Accuracy: 0.277± ۰٫۱۲ and recall: 0.41 ± ۰٫۰۲), ASK was at the second level in all three methods and AOL and Bing had the weakest function in vector model and truncation respectively. Google with Boolean logic had the most and with truncation had the least relevant documents. ASK in the three search logic had a same level of relevancy, Yahoo with Boolean logic search had the lowest and with vector model had the highest number of relevant documents. Bing had the lowest relevant documents with truncation and eventually AOL was at the lowest operating level with vector model.کلیدواژه ها [English] Recall, Accuracy, General Search Engines, System relevance, Search logic

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۲۵

بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران


بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران


بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران

مقاله ۶، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۴-۶  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان لیلا کریمی صوفلو ۱ ؛ معصومه کربلا آقایی کامران۲۱کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا۲استاد یار دانشگاه الزهرا(س)چکیدههدف: بررسی میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران و مقایسه دیدگاه های مدیران با کتابداران.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران (۱۱ نفر) و کتابداران (۱۳۴ نفر) کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه برگرفته از مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد و یافته ها با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و من- ویتنی u) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه تکنولوژی (میانگین ۱۶/۳ از ۵)، مولفه تمرکز بر کاربران خاص (میانگین ۰۳/۳ از ۵)، مولفه سازماندهی مناسب فرآیندها (میانگین ۹۵/۲ از ۵) و مولفه مدیریت دانش (میانگین ۵۷/۲ از ۵) در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران به طور متوسط رعایت می شوند. همچنین، پس از بررسی دیدگاه های مدیران و کتابداران مشخص گردید که بین دیدگاه های مدیران با کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران درباره میزان رعایت مولفه های مدل ۴ بعدی مدیریت ارتباط با مشتری تفاوت معناداری وجود دارد.کلیدواژه ها مدیریت ارتباط با مشتری؛ مدل ۴ بعدی؛ کتابخانه های دانشگاهی؛ تهران (شهر)عنوان مقاله [English]To evaluated the 4D model components of customer relationship management (CRM) in the central libraries of the government universities in Tehran.چکیده [English]To evaluated the 4D model components of customer relationship management (CRM) in the central libraries of the government universities in Tehran and Compare the views of managers with librariansکلیدواژه ها [English] customer relationship management, The 4D model, Universities Libraries, Tehran

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۵۷