پدر بی رحم فرزند و همسر خود را سلاخی کرد!/عکس

پدر بی رحم فرزند و همسر خود را سلاخی کرد!/عکس
سلاخی مادر و کودک توسط پدر خانواده در تهرانسر