مردی که بدنش پادزهر میسازد / عکس

مردی که بدنش پادزهر میسازد / عکس


تیم فرید مردی که یک مارطی ۱۶ سال ۱۶۰بار او را نیش زدو باعث شد بدن او پاسخ ایمنی ایجاد کند
و پادزهری بسازد که با سم مارمبارزه کند. اوحتی از نیش سمی ترین مارها جان سالم به در برده است.