عکس/ پست کی‌روش در آستانه بازی ایران و پرتغالعکس/ پست کی‌روش در آستانه بازی ایران و پرتغال