عکس منتخب نشنال جئوگرافیک: حضور آفتاب

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک: حضور آفتاب


عکس منتخب نشنال جئوگرافیک عکسی است از شهر ماکائو در حضور آفتاب. شهری که تنها پنج دقیقه در هر روز وجود آفتاب را تجربه می کنند، آن هم البته بنا به فصل.

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک: حضور آفتاب