صدای تیراندازی اطراف نهاد ریاست جمهوریدقایقی قبل صدای تیراندازی ممتد در اطراف نهاد ریاست جمهوری در تهران شنیده شد.