سید مهدی طباطبایی: احمدی نژاد باعث فتنه شد/فیلم

سید مهدی طباطبایی: احمدی نژاد باعث فتنه شد/فیلم
سید مهدی طباطبایی: احمدی نژاد مخالفان و سیادت را مسخره كرد و باعث فتنه شد