زبان چگونه بار گناهانتان را سنگین می‌کند؟

زبان چگونه بار گناهانتان را سنگین می‌کند؟


منشا بسیاری از گناهان زبان است، گاهی کسی حرفی زده و عالم و مردمی را به جان هم انداخته است در حالی که اگر سکوت می کرد هیچ اتفاقی نمی افتاد.

فضیلت سکوت بیش از حرف زدن است/ زبان منشا بسیاری از گناهان

سعید شمس کارشناس علوم قرآنی درباره فضیلت سکوت گفت: در روایات آمده است که وقتی انسان حرف می زند برایش حسنه یا گناه نوشته می شود.دلیل چنین روایتی این است که وقتی ساکت هستید به خاطر سکوتت حسنه می نویسند اما وقتی در شکل نامناسب حرف بزنید، گناه نوشته می شود.

به گزارش پریان این کارشناس علوم قرآنی درباره سکوت اظهار کرد: این که سکوت بهتر از حرف زدن است؛ به معنی این نیست که در برابر ظلم و ناحقی سکوت کنیم. این مساله که حرف زدن گاها نهی می شود به دلیل این است که افراد ممکن است با حرف و زبان‌شان مشکلاتی را ایجاد کنند.

شمس ادامه داد: در روایات داریم که منشا بسیاری از گناهان زبان است بنابراین سکوت در چنین موقعیتی فضیلت دارد. گاهی کسی حرفی زده و عالم و مردمی را به جان هم انداخته است در حالی که اگر سکوت می کرد هیچ اتفاقی نمی افتاد.

این کارشناس علوم قرآنی خاطرنشان کرد: فضیلتی که در سکوت وجود دارد بسیار بیش از حرف زدن است و البته باید توجه داشت که این به معنای برگزیدن سکوت در هر مکان و زمانی نیست.

منبع:میزان