در این جزیره حق مُردن ندارید /فیلم

در این جزیره حق مُردن ندارید /فیلم
بیش از نیم قرن است که کسی در جزیره قطبی لانگیربین واقع در یکی از مجمع الجزایر سوالبارد نروژ حق مردن را ندارد.