درخواست مجوز شرکت ATR از خزانه داری آمریکا برای تحویل ۱۲ هواپیما به ایران


به گفته‌ی رسانه‌های آمریکایی؛ شرکت‌ای تی آر از وزارت خزانه داری آمریکا تقاضای صدور مجوز صادرات جدید جهت تحویل ۱۲ هواپپیمایی نهایی سفارش ایران، کرده است.

شرکت‌ای تی آر از امریکا برای ارسال هواپیما به ایران درخواست مجوز کرد.

به گزارش پریان به گفته‌ی رسانه‌های آمریکایی؛ شرکت‌ای تی آر از وزارت خزانه داری آمریکا تقاضای صدور مجوز صادرات جدید جهت تحویل ۱۲ هواپپیمایی نهایی سفارش ایران، کرده است.