حملات تند نماینده مخالف ربیعی در جلسه استیضاح؛ وستان شما گفته‌اند نمایندگان استیضاح کننده، باج میخواستند، نامشان را ببرید /به هرکدام از ما رسیدید، گفتید از تو انتظار نداشتم /شما استاد گماردن بهترین متخصصان در پست‌های غیر تخصصی هستید /تلاشی که برای رد استیضاح کردید، اگر برای وزارت می‌کردند، کار به استیضاح نمی کشید


محمد قسیم عثمانی در مخالفت با وزیرکار نطق کرد.

به گزارش پریان در جلسه استیضاح وزیر کار محمدقسیم عثمانی در مخالفت با ربیعی پشت تریبون رفت که بخش هایی از نطق او در ادامه آمده است؛

▪️آقای ربیعی، شما ضد استیضاح هستید، تلاشی که برای رد استیضاح کردید، اگر برای وزارت می‌کردند، کار به استیضاح نمی کشید. به هرکدام از ما رسیدید، گفتید از تو انتظار نداشتم!

▪️دوستان شما گفته‌اند نمایندگان استیضاح کننده، باج میخواستند، نام ببرید تا تکلیفشان را در مجلس مشخص کنیم، وگرنه امروز عمرتان را می‌خواهیم

▪️وزارتخانه شما وزارت کار نیست، وزارت کارفرما ست

▪️ما مسئول همه چاله‌هایی هستید که جلوی پای اشتغال تحصیل‌کرده‌هاست

▪️وزارتخانه شما، وزارت رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی نیست، وزارت تبعیض اجتماعی است

▪️شما استاد گماردن بهترین متخصصان در پست‌های غیر تخصصی هستید