جشنواره ای شیرین در جنوب سیستان و بلوچستان

جشنواره ای شیرین در جنوب سیستان و بلوچستان
دانش آموز فنوجی، جشنواره ای از خرما و فرآورده های خرما در شهرستان فنوج برپا کردند.