تعهد اعضای باقیمانده برجام بر اجرای مستمر و کامل توافق هسته ایاعضای باقیمانده برجام در وین بر تعهد خود برای اجرای مستمر و کامل توافق تاکید کرده و ایران هم پیشنهاد کرد که در گام بعدی نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرا برگزار شود.