تصویر دردناک رویترز از کودک آواره سوری

تصویر دردناک رویترز از کودک آواره سوریکودکی خوابیده در چمدان در غوطه شرقی دمشق سوژه رویترز شد.