تصاویر: مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی

تصاویر: مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی
دوازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی صبح امروز در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.